Intabulare constructie noua

Intabularea unei constructii pe un teren cu cadastru existent se face in baza unei autorizatii de construire, imediat dupa obtinerea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

 

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA):

 1.  Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite (valabil 30 de zile de la data emiterii), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare pentru constructie – in original;
 2. Extras de carte funciara pentru informare (cu o vechime de maxim 3-4 luni) – copie xerox;
 3. Actele ce fac dovada proprietatii terenului – copii xerox;
 4. Autorizatia de construire – copie legalizata;
 5. Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor – copie legalizata;
 6. Certificat de atestare a edificarii constructiei – copie legalizata;
 7. Adeverinta numar postal (daca este cazul) – copie legalizata;
 8. Planurile constructiei intocmite de arhitect pentru Autorizatia de construire, vizate “spre neschimbare” de Primarie: planuri interioare (parter, etaj etc.), plan de situatie, planuri fatade, plan sectiuni, plan invelitoare – copii xerox;
 9. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
 10. Certificat energetic (pentru constructiile a caror receptie a fost efectuata dupa 19.07.2013) – copie xerox;
 11. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox.

Acte suplimentare:

 1. Autorizatia de demolare si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in vechea documentatie cadastrala si in extrasul de Carte funciara se regaseste o constructie care anterior a fost demolata) – copii legalizate;
 2. Acordul bancii privind intabularea (doar daca terenul este ipotecat) – in original.

Data actualizarii: Iulie 2016