Actualizare/ rectificare cadastru sau carte funciara

7Cele mai intalnite operatiuni de actualizare sau rectificare ale cadastrului sau cartii funciare sunt:

  • actualizarea destinatiei┬áde folosinta a terenului – trecerea din extravilan (E) in intravilan (I)
  • actualizarea categoriei de folosinta a terenului – trecerea din arabil (A) in curti constructii (Cc) (aceasta operatiune se realizeaza automat in momentul in care se inscrie in cartea funciara constructia)
  • actualizarea cu numar postal
  • indreptare eroare materiala
  • actualizare suprafata

 

ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI:

1. Extras de carte funciara pentru informare – copie xerox;
2. Documentatia cadastrala existenta – copie xerox;
3. Actele de proprietate – copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare – persoane juridice) – copii xerox;
5. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (dor daca terenul este ipotecat) – in original;
6. Adeverinta numar postal (unde este cazul) – copie legalizata;
7. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) – copie legalizata;
8. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului – in original.